دپارتمان مشاوره تحصیلی

دپارتمان مشاوره تحصیلی با هدف مشاوره کاربردی در راستای اهداف سازمان فعالیت های زیر را انجام می دهد.

 

دپارتمان مشاوره تحصیلی:


- مشاوره و هدایت متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی به دانشگاه های همکار در سرتاسر جهان
- انجام امور مربوط به اقامت تحصیلی و غیر تحصیلی