معرفی سازمان

 

 

International Orginization of Academic Studies

سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی

 

این سازمان متشکل از بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی سعی در انجام پروژه های مشترک ، تحقیقات دانشگاهی و رویدادهای علمی با دانشگاه های مختلف در سرتاسر جهان دارد. ما سعی بر آن داریم که ارتباط موثر بین دانشگاهی در جهت پیشرفت علوم و تکنولوژی در سایه ی صلح و انساندوستی فارغ از هر گونه دیدگاه نژادپرستانه برقرار نماییم. در این راه دست کلیه اساتید ، مراکز و موسسات علمی سرتاسر جهان را جهت نیل به اهداف می فشاریم .

 

اهداف :
- برگزاری نشست ها ، سمینارها و همایش های علمی در سطح بین المللی جهت توسعه و ترویج نتایج پژوهش های علمی و حرفه ای
- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی بصورت آکادمیک و حرفه ای
- برقراری ارتباط موثر با دانشگاه ها و مراکز علمی سطح جهان در جهت توسعه همکاری های علمی و پژوهشی
- مشاوره و هدایت متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی به دانشگاه های همکار در سرتاسر جهان
- انتشار نتایج پژوهش ها و مقالات در مجلات و نشریات همکار در سرتاسر جهان

 

چشم انداز :
- تبدیل شدن به سازمانی با نماد صلح علمی فارغ از دیدگاه های نژادپرستانه بدون در نظر گرفتن منطقه جغرافیایی
- همکاری با بیش از 100 دانشگاه و مرکز علمی در سطح جهان تا پایان سال 2020
- تشکیل اتحادیه صلح علمی با مشارکت دانشگاه ها ، مراکز و موسسات علمی از سرتاسر جهان