کنفرانس بین المللی گرجستان

LINE

 

کنفرانس های در حال برگزاری کشور گرجستان
cucnf-baner

International Conference on Civil, Architecture and Urban Management

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

آدرس وب سایت کنفرانس:

cucnf.ir

 
mem-banner

 International Conference On Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

memconf.ir
 
pst-banner

International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

pstconf.ir
 
 
wm-banner

 International Conference on Obstetrics, Infertility and Mental health

 کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

wmconf.ir
 
hcs-banner

International Conference on Health, Crisis and Safety

کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی

hcsconf.ir
 
ees-banner

 International Conference On Electrical , Electronic Engineering and Smart Grids 

کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند 

eesconf.ir
 
sdn-banner

International Conference on Science and Development of Nanotechnology

 کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

sdnconf.ir
 
ibanner

 International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality 

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت

ipqconf.ir
 
tca-banner

International Conference on Tourism, Culture and Art 

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر 

tcaconf.ir
 
urd-banner

International Conference on Agricultural Science, Environment, Urban and Rural Development

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

urdconf.ir