دانشگاه های همکار

 

     

 

دانشگاه جرجیا-گرجستان تفلیس

https://www.ug.edu.ge