ساختار سازمانی
   
 

 

Dr. Sohrab Asadollahzadeh

دکتر سهراب اسداله زاده

ریاست سازمان

 

 

Dr. Ketavan Abashidze

دکتر کتوان آباشیدزه

رئیس بخش گرجستان

 

 

 

Dr. Mehdi Esmailzadeh

دکتر مهدی اسماعیل زاده

رئیس بخش ایران

 

 

John Dastouri

جان دستوری

معاونت بخش گرجستان 

 

 

 

Behrouz Hayati

بهروز حیاتی

معاونت بخش ایران

 

 

Noushin Mohammadzadeh

نوشین محمدزاده

مسئول امور مشاوره تحصیلی ، انتشارات و ترجمه

 

 

 

 

Atefeh Hatami

عاطفه حاتمی

مسئول امور آموزش و پژوهش

 

 

 

Professor. Bahman Moghimi

پروفسور بهمن مقیمی

مشاور امور آموزش

 

 Georgia

 

Professor. Shalva Dundua

پروفسور شالوا دندوا

مشاور امور آموزش

 

 

Professor. Mohammad Hossein Karim

پروفسور محمد حسین کریم

مشاور امور پژوهش

 

 Iran

Professor. Alireza Karbasi

پروفسور علیرضا کرباسی

مشاور امور پژوهش

 

 

 

Professor. Vardan Urutyan

پروفسور وردان یوراتیان

مشاور سازمان

Armenia