مجلات علمی تخصصی

 

*** لیست مجلات علمی تخصصی سازمان ioas: 

 

 -   مجله بین المللی علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی 

1-  International Journal of Psychology , Social and Educational Sciences 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 -   مجله بین المللی علمی تخصصی تحقیقات نوآورانه در علوم انسانی 

2-  International Journal of Innovative Research in the Humanities 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 -  مجله بین المللی علمی تخصصی زبان، ادبیات، فرهنگ و مطالعات تاریخ 

3-  International Journal of Language , Literature , Culture and History Studies

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 -  مجله بین المللی علمی تخصصی نوآوری در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات 
4-  International Journal of Innovation in Computer Science and Information Technology 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 -  مجله بین المللی علمی تخصصی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و توسعه
5- International Journal of Innovation in Management , Economics and Development 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 -  مجله بین المللی علمی تخصصی مهندسی نوآوری و توسعه فناوری 

6-  International Journal of Innovation Engineering and Technology Development 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 -  مجله بین المللی علمی تخصصی نوآوری در علوم کشاورزی و توسعه روستایی 
7-  International Journal of Innovation in Agriculture Sciences and Rural Development 


------------------------------------------------------------------------------------------------------LINE

 

 *** نکات

   مراحل چاپ مقاله در مجلات سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی ioas  : 

 

 1-  ارتباط و ارسال مقاله از طریق واتساپ به خط 989120125011  

 2-  ترجمه مقاله به‌صورت تخصصی و فنی  

 3-  فرمت‌بندی مقاله بر اساس فرمت مجله موردنظر  

 4-  پذیرش مقاله و انتشار آن در سایت مجله  

 

LINE