نحوه صحیح آدرس دهی مقاله در معرفی محل خدمت فرد
1397/02/27
فرمت آدرس دهی مقاله در کلیه  مجلات و همایش های خارجی مطابق با بخشنامه مربوط به هر دانشگاه و موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید متفاوت خواهد بود.
نحوه قرارگرفتن اسامی نویسندگان مقاله و نحوه معرفی خود و سایر نویسندگان را به طور کامل و دقیق از دانشگاه و یا موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید بپرسید.


به طور مثال :

mehdi mohhammadi,department of mathematics,zarandie Branch,Islamic Azad University,zarandie,Iran


و در مقالات فارسی:

مهدی محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرندیه، گروه ریاضیات، زرندیه ، ایران.