جهت استخراج مقاله از پایان نامه باید به نکات زیر توجه کرد
1397/02/27

 

 موضوع مقاله
 تکراری نبودن عنوان مقاله و انتخاب موضوعات و تحقیقات به روز شانس پذیرفته شدن مقاله را بسیار بالا می برد، به نقل قول از مقاله های دیگر و سایر تحقیقات اکتفا نکنید توجه داشته باشید داشتن حرفی نو در موضوع و شیوه انجام مقاله بسیار اهمییت دارد.
 ساختار مقاله
جمع آوری عصاره کلی پایان نامه در 10 الی 15 صفحه با ساختار زیر:
عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، مرور پیشینه تحقیق و بررسی مبانی نظری، روش تحقیق، سؤالات و فرضیات و مدل مفهومی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری، فهرست منابع مورد استفاده.
 مطالعه چند نمونه مقاله چاپ شده
مشاهده و مطالعه چند نمونه مقاله پژوهشی و مقاله ISI قبل از نگارش مقاله می تواند مفید باشد.شناسایی مجله مورد نظر و گرفتن شیوه نامه آن مجله جهت رعایت استانداردهای نگارش مقاله ضروری می باشد. (بهتر است از فردی که تجربه نگارش چند مقاله را داشته باشد کمک بگیرید)
 زمان و هزینه ها
 از آنجا که پروسه چاپ مقاله ISI طولانی است و ممکن است فرآیند داوری آن سه ماه تا یک سال طول بکشد لذا بهتر است به محض شکل گرفتن پایان نامه و قبل از دفاع به فکر استخراج مقاله از پایان نامه باشید.از آنجا که برخی از دانشجویان به سراغ مجلات لاتین جهت چاپ مقالات خود می روند لذا توجه به شناسایی لیست مجلات معتبر و همچنین هزینه چاپ مقاله جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی ضروری می باشد.